Jdi na obsah Jdi na menu
 


STANOVY

Název organizace:

I.Pražský sportovní klub neslyšících, o.s.

(v dalším textu uváděná jako SK)

Sídlo organizace:

Darwinova 24, 143 00, Praha 4 – Modřany

Obsah:

I. Základní ustanovení

II. Poslání a úkoly

III. Členství, práva a povinnosti členů

IV. Členské příspěvky

IV. Disciplinární opatření a smírčí komise

VI. Sportovní oddíly

VII. Orgány sportovního klubu

VIII. Společenská ustanovení o volbách a usnášení se

IX. Právní postavení a majetek

X. Ustanovení přechodná a závěrečná

I. Základní ustanovení

1) Pražský sportovní klub neslyšících, o.s. (SK) je společenskou organizací s právní subjektivitou, sdružuje sluchově postižené členy (SP) sportovních, tělovýchovných a turistických oddílů, které přijaly společný název a společnou symboliku a dohodly se na vnitřním uspořádání svých záležitostí a společném prosazování svých zájmů..

2) SK působí zejména na území hl. m. Prahy, kde má svoje sídlo. Vzhledem k zapojení svých SP členů, ať jednotlivých nebo kolektivů, ve sportovních soutěžích nebo jiných tělovýchovných aktivit českých sportovních a tělovýchovných svazů, a též s přihlédnutím k provozované hospodářské činnosti, je SK organizací s působností na území ČR.

3) Sídlem SK je Praha, kde působí pod adresou Darwinova 24, 143 00 Praha 4 – Modřany, toto je pravidelným místem pro přijímání všeobecné korespondence a písemností.

II. Poslání a úkoly

1) SK organizuje zejména vlastní tělovýchovný a sportovní proces a v souladu se svými zájmy též usiluje o zpřístupnění různých forem tělesné kultury především SP mládeži a dalším SP zájemcům ze všech vrstev veřejnosti.

2) Za tím účelem a podle podmínek a zásad těchto Stanov plní tyto hlavní úkoly:

a) vytváří předpoklady pro úspěšnou organizaci a zabezpečení rozvoje sportu a pro tuto činnost získává svoje SP členy a ostatní SP občany, zvláště pak SP mládež

b) pečuje o odbornou a mravní výchovu svých SP členů, dbá o praktické uplatňování všeobecných zásad demokratické morálky, zvláště pak vzájemné úcty, respektování důstojnosti a dodržování fair play v tělesné výchově a sportu

c) pečuje o zvyšování tělovýchovné a sportovní výkonnosti a všestranné udatnosti svých SP členů a vytváří pro to vhodné podmínky organizováním tréninků a soustředění, a zejména pak přípravou školení a seminářů cvičitelů, rozhodčích a dalších funkcionářů

d) vede své SP členy k dodržování zdravotnických zásad, zásad úrazové zábrany a k řádné životosprávě

e) vytváří vhodné podmínky pro úspěšnou výchovu a výkonnostní růst pro zvlášť nadanou SP mládež

f) v souladu se svými zájmy a potřebami svých oddílů rozvíjí různé formy kulturní a společenské činnosti

g) buduje, provozuje a udržuje svá tělovýchovná a jiná zařízení, a tím vytváří vlastní materiální podmínky pro svoji činnost

h) zabezpečuje tvorbu a rozvoj vlastních hospodářských a finančních zdrojů a jejich hospodárné využívání, vede své členy k ochraně a rozmnožování veškerého majetku, který je v jejím vlastnictví nebo užívání

3) Při plnění svých vlastních úkolů SK spolupracuje s ostatními tělovýchovnými jednotkami a sportovními kluby, se sportovními a tělovýchovnými svazy na všech jejich stupních, jakož i s jejich sdruženími, jako např. ČSNS

4) K, zejména v místě svého působení, vyhledává vzájemně prospěšnou spolupráci s obvodními úřady, státními a družstevními podniky, jinými organizacemi, ale i s jednotlivci

5) K má charakter nepolitické organizace, která se zdržuje jakýchkoli politických ambicí a praktik politického boje. Nicméně považuje za své právo podílet se aktivně na veřejném životě.

6) působení politických stran nebo provozování jejich politických programů či koncepcí v rámci SK je nepřípustné.

III. Členství, práva a povinnosti členů

1) Řádným členem SK se může stát každá sluchově postižená (SP) osoba starší 14ti let, má-li českou státní příslušnost a ztrátu sluchu nejméně 55dB, bez ohledu na svoji společenskou nebo politickou orientaci či vyznání, která projeví aktivní zájem a podáním přihlášky vysloví souhlas s posláním a úkoly YSK a zaváže se dodržovat jeho Stanovy.

2) Členství lze založit podáním písemné přihlášky u výboru oddílu, příp. u výboru SK, přičemž členství vzniká schválením přihlášky výborem oddílu nebo SK, který zajistí vystavení členského průkazu.

3) Předškolní a školní SP mládež do věku 14ti let může získat žákovské členství za stejných podmínek jako v článku III./2) Stanov, avšak za předpokladu písemného souhlasu zákonných zástupců.

4) Kolektivními členy SK mohou být jakékoli jiné organizace, instituce či podniky, které chtějí přispívat k rozvoji sportu, tělovýchovy a jiných forem tělesné kultury v rámci SK. S kolektivním členem uzavírá smlouvu výbor SK, ve které se podrobně vymezí vzájemná práva a povinnosti a způsoby vzájemné pomoci a spolupráce.

5) Slyšící občan se může stát členem SK výjimečně na základě souhlasu členské schůze SK. Vztahují se na něj všechna práva a povinnosti vyplývající ze Stanov SK.

6) Cizí státní příslušník SP se může stát členem SK na základě souhlasu členské schůze SK, která též určuje výši členského příspěvku. Cizí státní příslušník nemá právo volit a být volen do orgánů SK, vztahují se na něj však ostatní práva a povinnosti vyplývající ze stanov. Cizí státní příslušník může být zařazen na soutěžní soupisku SK jen za podmínek vydaných příslušným orgánem soutěže českých sportovních a tělovýchovných svazů.

7) Základní práva členů SK jsou:

a) Účastnit se podle svých zájmů, schopností a možností sportovního, tělovýchovného, kulturního a společenského života, jak v rámci svého oddílu, tak v rámci sportovního klubu jako celku, a to za podmínek těchto Stanov a v případě účasti v soutěžích českých sportovních a tělovýchovných svazů, též za podmínek jejich soutěžních řádů, pokud byly v rámci SK závazně přijaty formou sportovní registrace.

b) Účastnit se všech akcí, školení a seminářů, které podle povahy svého zaměření umožňují výchovné působení, odborný a výkonnostní růst, a podílet se na výhodách, které z členství vyplývají.

c) Uplatňovat své vlastní názory, návrhy i kritiku v rámci všech orgánů SK, vznášet dotazy a připomínky vůči zvoleným funkcionářům a vyžadovat od nich příslušnou odpověď související s jejich činností v rámci SK

d) Požadovat informace a zprávy o činnosti a hospodaření SK

e) Účastnit se jednání orgánů SK, jedná-li se o jeho činnosti nebo chování

f) Volit a být volen od 14ti let do všech orgánů v rámci SK, za předsedu, místopředsedu, jednatele či hospodáře a za člena Smírčí a Kontrolní komise však může být volen jen člen starší 18ti let

8) Základní povinnosti člena SK jsou:

a) svědomitě plnit úkoly vyplývající ze Stanov, vnitřních nebo přijatých směrnic a z přijatých usnesení (rozhodnutí) orgánů SK

b) svým jednáním a chováním přispívat k upevňování ideové a organizační jednoty SK, uvědoměle dodržovat kázeň, zásady  demokratické morálky a respektovat vzájemnou úctu a důstojnost mezi členy

c) iniciativně se podílet na práci a rozvoji činnosti SK a řádně a svědomitě vykonávat přijaté funkce v orgánech SK

d) šetřit, chránit a zvelebovat majetek, který slouží SK k zabezpečení jeho činnosti a všemožně usilovat o jeho dobré jméno

e) řádně a včas platit členské příspěvky, případně jiné poplatky související s jeho členstvím a činností v SK, pokud o tom rozhodl příslušný orgán podle Stanov.

9) Řádné členství zaniká:

a) zrušením – vystoupením ze strany člena

b) vyškrtnutím pro neplnění základních povinností

c) vyloučením pro zvlášť závažné provinění, neslučitelné s členstvím

d) úmrtím člena, resp. Zánikem SK

10) Kolektivní členství zaniká uplynutím sjednané doby ve smlouvě,nebo může být zrušeno na základě podmínek uvedených ve smlouvě o kolektivním členství.

IV. Členské příspěvky

1) Členské příspěvky jsou základním projevem příslušnosti člena k mateřskému SK jako celku, pro nějž představují nedílnou součást finančních příjmů.

2) Členské příspěvky stanoví výbor SK a jsou závazné pro všechny členy SK. Výši členských příspěvků určuje výbor SK, a to bez ohledu na věk svých členů.

3) Vybírání členských příspěvků zajišťují výbory oddílů, které vedou přehled stavu evidence placení členských příspěvků. Výbor oddílu je povinen odevzdat vybrané příspěvky (včetně jmenného seznamu výboru SK), a to složením do pokladny SK.

4) O termínu zaplacení členských příspěvků a jejich odvodu ze strany výboru oddílu rozhoduje výbor SK.

5) Každý člen SK je povinen zaplatit členský příspěvek v termínu určeném dle dobu IV./4), a to pod možností sankce vyškrtnutí.

6) Vyškrtnutí musí předcházet písemné upozornění ze strany výboru SK s určením přiměřené náhradní lhůty (zpravidla 30ti dní) k doplacení členského příspěvku. Pokud tato určená náhradní lhůta marně projde bez aktivního jednání neplatícího člena, je výbor SK oprávněn provést vyškrtnutí, o čemž písemně zpraví člena, který tímto pozbyl všech svých práv a povinností vyplývajících z členství.

7) Pokud člen SK nezaplatí členské příspěvky řádně a včas, je právem výboru oddílu takovému členu znemožnit účast na sportovní aktivitě oddílu a na využívání výhod plynoucích u jeho členství ve SK.

8) V případě, že odvod členských příspěvků ze strany oddílu není prováděn řádně a včas, je výbor SK oprávněn krátit nebo zastavit finanční krytí takového oddílu, případně přijmout jiná nezbytná opatření.

V. Disciplinární opatření a Smírčí komise

1) Za porušení Stanov, vnitřních směrnic soutěžních řádů, za hrubou nebo opakovanou nekázeň, za vážné nedostatky ve výkonu práv a povinností nebo ve výkonu funkce, za provinění související s účastí nebo na akcích SK a jejich oddílů, mohou být jednotlivcům i kolektivům ukládány disciplinární tresty.

2) V disciplinárním řízení lze ukládat tyto tresty:

a) napomenutí

b) důtka

c) peněžitá pokuta

d) zastavení závodní činnosti

e) zákaz výkonu funkce

f) odvolání ze soutěže

g) vyloučení

3) Každý člen má právo se zúčastnit jednání orgánu, který projednává jeho disciplinární provinění, a takový orgán má povinnost mu umožnit jeho účast a je povinen objektivně a spravedlivě rozhodovat.

4) Disciplinárním orgánem I. stupně je výbor oddílu, který může požádat výbor SK o zahájení řízení na své úrovni jako orgánu I. stupně.

5) Proti rozhodnutí výboru oddílu je odvolacím orgánem výbor SK a proti rozhodnutí výboru SK je odvolacím orgánem Smírčí komise. Rozhodnutí smírčí komise je konečné a nelze se proti němu odvolat. V případě rozhodnutí o vyloučení může člen využít právo odvolat se postupně k výboru SK, Smírčí komisi a členské schůzi SK. Do konečného vyřízení jeho odvolání je však zbaven svých práv vyplývajících ze Stanov.

6) Smírčí komise je voleným orgánem členské schůze SK pro vyřizování sporů mezi členy a mezi orgány SK, pokud tyto o to požádají. Rozhodnutí Smírčí komise je konečné a závazné pro sporné strany.

VI. Sportovní oddíly

1) Sportovní oddíly, které se dobrovolně ku společnému prospěchu sdružily pod společným názvem SK, mají povahu autonomních celků, a z vyřizování společných záležitostí společně vytvářeným orgánům SK, které prověřují svým zastupováním jménem SK, a to podle ustanovení těchto Stanov.

2) Každý sportovní oddíl si samostatně organizuje vlastní tělovýchovný proces podle pravidel daného sportovního odvětví, při respektování dosaženého stavu celkových zdrojů SK a jejich materiálně technických podmínek.

3) Nejvyšším orgánem sportovního oddílu je jeho členská schůze, která je tvořena jeho členy staršími 14ti let. Do pravomoci členské schůze oddílu náleží:

a) volit a odvolávat předsedu, místopředsedu, sekretáře, hospodáře a další členy výboru oddílu, který je volen na 2 roky

b) stanovit hlavní směry sportovní činnosti, projednávat dosažené výsledky, rozhodovat o podmínkách účasti v soutěžích, případně o odstoupení ze soutěže

c) projednávat a schvalovat správu o činnosti výboru oddílu, včetně stavu hospodaření s rozpočtem

d) schvalovat plán činnosti a rozpočet

e) může rozhodnout o zániku či vystoupení oddílu ze SK, pokud nemá žádné závazky vůči SK

f) může navrhnout členské schůzi SK zrušení či přechod nebo vystoupení ze SK, pokud nemá vyrovnané závazky, anebo žádá majetkoprávní vypořádání v rámci SK

g) může dát podnět k zahájení disciplinárního řízení

4) Výbor oddílu je výkonným orgánem, který se ve své činnosti řídí schváleným plánem činnosti a rozpočtem a při své práci se řídí Stanovami. Výbor oddílu se schází jedenkrát za měsíc a jeho práci řídí předseda.

Výbor oddílu

a) rozhoduje o přijetí člena oddílu

b) vede disciplinární řízení proti svým členům

c) připravuje návrhy plánu činnosti a rozpočtu oddílu

d) určuje výši oddílových příspěvků

e) předkládá zprávy a informace o své činnosti jek členské schůzi oddílu, tak i výboru SK

f) připravuje a schvaluje soupisky a nominace svých členů pro soutěže a rozhoduje o přijetí registrace

g) projednává a rozhoduje o uvolnění svých registrovaných členů – aktivních sportovců do jiných oddílů na soutěže, včetně uvolnění do zahraničí

h) schvaluje trenérské a cvičitelské působení v rámci oddílu u vybraných jednotlivců a navrhuje jejich odměnu ke schválení výborem SK

i) určuje podmínky a obsah hráčských statutů svých členů

j) účastní se valné hromady všech výborů oddílů s výborem SK

VII. Orgány sportovního klubu

1) Členové sportovních oddílů vytvářejí tyto společné orgány:

a) členská schůze sportovního klubu (SK)

b) valná hromada výborů oddílů a výboru SK

c) výbor SK

d) Smírčí komise

e) Kontrolní komise

f) Rada předsedů oddílů

2) Nejvyšším orgánem SK je členská schůze, kterou tvoří zpravidla formou delegace zástupci všech dobrovolně sdružených sportovních oddílů, která se schází jedenkrát za měsíc. Pokud o její svolání požádá prezident SK, výbor SK také 1/6 všech členů starších 14ti let, musí být svolána zpravidla prezidentem nebo výborem SK nejpozději do 40ti dní od takového podnětu ke svolání.

3) Do výlučné pravomoci členské schůze SK náleží:

a) rozhodnutí o změně názvu a symboliky SK

b) stanovit hlavní směry a koncepce rozvoje činnosti

c) schvalovat, rušit nebo měnit Stanovy SK

d) schvalovat nebo vydávat vnitřní směrnice a Řády pro činnost SK, pokud tak neučiní výbor SK

e) volit a odvolávat prezidenta, viceprezidenta, hospodáře a další členy výboru SK, předsedy Smírčí komise a Kontrolní komise a jejich členy

f) schvalovat a projednávat výroční zprávu, stav rozpočtu, hospodaření s majetkem, uzávěrku hospodaření a revizní zprávu

g) rozhodovat o vyloučení člena k jeho odvolání

h) rozhodovat o zrušení – zániku sportovního klubu, včetně stanovení zásad o způsobu vypořádání majetku

4) Valná hromada je společným shromážděním výborů všech oddílů a výboru SK, která je svolávána výborem SK nebo jeho prezidentem jedenkrát za rok.

5) Valná hromada projednává a schvaluje zprávy o činnosti hospodaření, zvláště plány na následující období. Každý z výboru musí mít na zasedání valné hromady stejný počet členů, aby bylo rovnocenné zastoupení při hlasování. Návrhy jsou schváleny tehdy, pokud byly přijaty 3/5 většinou všech členů výborů. Pokud nedojde k přijetí návrhu, musí být do 40 dnů svolána členská schůze SK, která o věci rozhodne. Do svolání je výbor SK oprávněn přijmout nezbytná opatření.

6) Výbor SK koordinuje a zajišťuje činnost zasedáními členské schůze SK, a při práci se řídí Stanovami a vnitřními případně přijatými směrnicemi, přičemž postupuje podle schváleného plánu činnosti a rozpočtu a v jejich mezích může činit příslušná ekonomická rozhodnutí. V čele výboru SK stojí prezident, který výbor SK svolává jedenkrát za měsíc, není-li potřeba kratší doba, přičemž odpovídá za organizaci výboru SK.

7) Výbor SK plní tyto úkoly:

a) připravuje zprávy, informace a návrhy plánů činnosti a rozpočtu pro členskou schůzi SK

b) zajišťuje operativní plnění schváleného plánu činnosti a rozpočtu a přijímá rozhodnutí ke splnění usnesení členské schůze SK

c) vede členy oddílů k co nejúčelnějšímu využívání přidělených nebo svěřených finančních a materiálních prostředků, dbá o dosažení nejvyšších příjmů z vlastní činnosti

d) projednává s předsedy oddílů případné změny jejich rozpočtů a účelné přerozdělení prostředků, které SK získal nad rámec očekávaných příjmů

e) zpracovává sociálněekonomické informace

f) zajišťuje řádné vedení evidence členské základny, nositelů výkonnostních tříd, dosažené úrovně sportovně technických výsledků

g) vydává tiskoviny související s plněním úkolů SK a jeho sportovních oddílů

h) zajišťuje vzájemně výhodnou spolupráci s ostatními sportovními organizacemi, jinými organizacemi a podniky a jednotlivci

i) zajišťuje optimální vyjádření, provoz, údržbu tělovýchovných zařízení a zařízení sloužících k zajištění úkolů SK

j) na základě kladného vyřízení Rady předsedů schvaluje ustavení nového sportovního oddílu

k) zajišťuje archivaci všech důležitých materiálů a dokumentů

l) schvaluje nepovinný mezinárodní sportovní styk oddílů

m) schvaluje odměny trenérů, cvičitelů a dalších realizačních týmů

8) Rada předsedů oddílů je trvalým nevoleným orgánem SK, v jehož činnosti převládá iniciativní a poradní činnost vůči výboru SK, a to za účelem kontroly výsledků jeho práce. Členy rady jsou všichni předsedové oddílů, její zasedání se koná čtyřikrát za rok, svolává ji prezident SK, který ne jejím zasedání má pouze hlas poradní. Rada doporučuje výboru SK návrhy nových postupů při využívání rozpočtových prostředků. Výbor SK není vázán doporučením Rady, je však jeho povinností do příštího zasedání Rady jiná opatření.

9) Kontrolní komise

a) je voleným orgánem členské schůze SK pro provádění kontroly přezkušování všech ekonomických a právních operací uskutečňovaných v rámci všech orgánů SK

b) kontroluje všechny funkcionáře, pracovníky, ale i členy

c) každý je povinen KK poskytnout bez prodlení pravdivé a úplné vyjádření, předložit požadované písemnosti nebo jiné důkazy

d) kontrola může být prováděna periodicky podle schváleného plánu, lze ji však provádět též namátkově

e) s výsledky KK se seznamuje výbor SK, zprávy pro členskou schůzi SK a valnou hromadu výborů. KK je oprávněna požadovat splnění nápravných opatření. Pokud vznikne podezření ze spáchání trestného činu, je povinností KK na to příslušné orgány dle Trestního řádu, pokud tak z jejího podnětu bez zbytečných průtahů neučiní výbor SK.

VIII. Společná ustanovení o volbách a způsobu usnášení

1) Volba všech orgánů v rámci SK se provádí tajným hlasováním, pokud volící orgán nerozhodne jinak.

2) Volební období je dvouleté, pokud volící orgán nerozhodne jinak. Stejnou funkci v jednom orgánu nemůže funkcionář vykonávat nepřetržitě jen po dobu dvou funkčních období, tj. 4 roky.

3) Volby jsou platné, zúčastní-li se jich nadpoloviční většina členů – delegátů s hlasem rozhodujícím. Zvoleni jsou ti členové, kteří obdrželi nadpoloviční většinu hlasů

4) Počet členů orgánů určuje před konáním volby volící orgán, vždy však musí být dodržen lichý počet členů zvoleného orgánu.

5) V mimořádných situacích se může orgán doplnit kooptací, až do výše jedné třetiny svých původních členů. Při kooptaci neplatí pravidlo o lichém počtu členů orgánu.

6) Členové orgánu, kteří ztratili důvěru svých členů nebo se dopustili činů, které jsou neslučitelné s jejich funkcí, a to zejména porušením Stanov, nedbalým výkonem

funkce svěřené či jednáním proti zájmům SK nebo oddílu, machinacemi nebo jiným úmyslným jednáním poškozujícím majetkové zájmy SK nebo jeho dobré jméno, a sami neuznali za vhodné odstoupit ze své funkce, mohou být odvoláni orgánem, jehož jsou členy. Vůči členu oddílu tak může učinit vždy členská schůze oddílu.

Právo odvolat člena jakéhokoliv orgánu má vždy členská schůze SK.

7) Zvolené orgány pravidelně podávají zprávy o své činnosti orgánům, které je zvolili.

Výbor též podává zprávy o své činnosti valné hromadě výboru.

8) Všechna usnesení při zasedání všech orgánů se přijímají nadpoloviční většinou z přítomné nadpoloviční většiny členů – delegátů orgánu, pokud není ve Stanovách určeno jinak. V případě usnesení o zániku SK a vypořádání jeho majetku je nutný souhlas 3/5 většiny z přítomné nadpoloviční většiny členů – delegátů členské schůze SK.

9) Rada předsedů oddílů se usnáší prostou většinou z přítomných předsedů.

10) Člen kontrolní nebo Smírčí komise nemůže být volen za člena jiného voleného orgánu, a naopak, ledaže se po takové volbě vzdá jedné z neslučitelných funkcí.

11) Ze zasedání každého orgánu je povinen předsedající zajistit pořízení zápisu nebo alespoň záznamu z jednání s uvedením přítomných osob, programu jednání a jejich závěrů.

12) V případě nepřítomnosti nebo nemožnosti vykonávat funkci předsedy příslušného orgánu, musí příslušný orgán rozhodnout o pověření jednoho ze svých členů prozatímním výkonem funkce předsedajícího.

IX. Právní postavení a majetek SK

1) SK je samostatnou a nezávislou spolkovou organizací s právní subjektivitou – je právnickou osobou. SK může svým jménem nabývat práv, zavazovat se a má samostatnou majetkovou odpovědnost. Může též k plnění svých úkolů používat národního nebo jiného majetku, který jí byl smluvně předán do užívání s právem hospodařit s ním jako s vlastním, s výjimkou práva odcizení.

2) Za sportovní klub jeho jménem jedná výbor SK, a to prostřednictvím prezidenta, viceprezidenta, hospodáře a dalších členů výboru SK. Sekretář je oprávněn jednat v rozsahu schváleného plánu a rozpočtu nebo za podmínek zmocnění výborem SK.

3) Je-li pro právní úkon českým právním řádem předepsána písemná forma (smlouvy všeho druhu), pak k jeho platnosti a účinnosti se vyžaduje nejméně dvou podpisů. Právní úkon jménem SK potvrzený prezidentem SK a dalším členem se považuje za platný právní úkon.

4) Jménem SK může též jednat výbor oddílu, a to prostřednictvím svého předsedy, místopředsedy a hospodáře, a výlučně v otázkách souvisejících se sportovně technickým zajištěním svého oddílu a v rozsahu schváleného rozpočtu. K podávání objednávek či jiných forem závazků likvidovaných přes běžný účet SK, jsou nutné podpisy oprávněného člena výboru SK nebo oddílu a hospodáře.

5) Před uzavřením pracovních smluv nebo dohod konaných mimo pracovní poměr s trenéry a cvičiteli působícími v oddílech je nutný předchozí souhlas výboru SK – v neodkladném případě postačí souhlas prezidenta SK.

6) Přijímání pracovníků do pracovního poměru podléhá zásadně schválení na základě návrhů sekretáře.

7) Zdrojem majetku SK jsou:

a) členské příspěvky a poplatky členů

b) příspěvky mimořádných a kolektivních členů

c) příjmy ze sportovní a kulturně společenské činnosti

d) příjmy z vlastní hospodářské činnosti

e) dotace svazových orgánů na zajištění mistrovských soutěží

f) dotace organizací nebo státu na údržbu TVZ a na pořízení investic

g) příspěvky, podpory jiných organizací a jednotlivců

h) dary

i) jiné příjmy

8) Tělovýchovná zařízení ve vlastnictví nebo užívání SK získaná pro SK bez přispění konkrétního oddílu, může výbor SK svěřit do správy oddílu na základě dohody s jeho výborem. Takto svěřený majetek v rámci SK, nemůže výbor oddílu platně zcizit mimo SK. V případě, že oddíl o svěřený majetek řádně nepečuje, může výbor SK oddílu tento majetek jednostranně odejmout.

9) Hospodaření SK

a) k zabezpečení pravidelných pokladních operací a bezhotovostního platebního styku je výbor SK oprávněn zřídit pouze jedno pokladní stálé místo a jeden účet u českého peněžního ústavu

b) vznikne-li devizová pohledávka nebo získá-li povolení k zahraničně obchodní činnosti, může výbor SK za podmínek devizového zákona o bankách zřídit jeden devizový účet příslušného peněžního ústavu

c) pro zřízení, provoz a ochranu pokladního místa a běžných účtů jsou pro výbor SK závazné obecně právní předpisy

10) Za účelem ochrany svého majetku a svého vlastního provozu a zájmu svých členů uzavírá výbor SK příslušné pojistné smlouvy, pojištění movitého a nemovitého majetku, pokladní hotovosti, úrazové pojištění a pojištění pro případ odpovědnosti za škody.

X. Ustanovení přechodná a závěrečná

1) SK vzniká jako právnická osoba na základě schválení těchto Stanov členskou schůzí SK dne 29, 3, 1993 a dnem registrace těchto Stanov ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb. O právu shromažďovacím a spolčovacím.

2) Jakékoli změny a doplňky Stanov spadají do výlučné pravomoci členské schůze SK, a nabývají závaznosti dnem registrace ve smyslu zákona.

3) Členové SK mající speciální oprávnění, jako např. trenéři, cvičitelé, rozhodčí se mohou volně sdružovat k prosazování svých specifických zájmů do Asociací či obdobných sdružení, a to bez vlivu na jejich členství ve SK.

4) Člen SK – aktivní sportovec, který jednostranně zruší svoje členství ve SK –oddílu, aby nastoupil zahraniční angažmá v jakékoli soutěži, byť se svolením ČSNS je povinen uhradit SK veškeré náklady, které byly spojeny s jeho výchovou a odborným růstem v rámci SK. Výbor SK je oprávněn od tohoto uplatnění upustit, pokud se bývalý člen jinou vhodnou formou vypořádá se svými závazky vůči SK.

5) O přihlášení se do ČSNS rozhoduje výbor SK, který do jeho orgánů vysílá svého zástupce. Členství tohoto druhu však nesmí nijak ohrozit nezávislost SK, a zasahování orgánů ČSNS do pravomoci SK je nepřístupné. S orgány ČSNS spolupracuje výbor SK především formou jednání a předkládáním svých rozpočtů a výsledků hospodaření, a to za účelem projednání různých forem pomoci, včetně poskytování příspěvků a dotací k zajištění činnosti SK a jeho oddílů.

Ke dni registrace Stanov měl SK sportovní oddíly uvedené v následujícím přehledu:

1. kopaná

2. volejbal

3. stolní tenis

4. kuželky

5. šachy

6. turistika

7. joker

8. orientační běh

9. lední hokej

10. futsal

11. atletika

12. šipky

13. bowling

14. badminton

15. rekreační sporty :

- plavání

- tenis

- nohejbal

- cyklistika

- horské kolo

- lyžování

- rybářství

- autosport

Ke dni registrace Stanov měl Sk povoleny hospodářské činnosti, které i nadále provozuje, jak byly povoleny příslušnými orgány. Tyto činnosti jsou vyjmenovány v následujícím přehledu:

Poř. číslo Název hospodářské činnosti

1. Pořádání sportovních akcí

2. Pořádání kulturních akcí